STATUTUL ASOCIAŢIEI PROPRIETARILOR DIN ZONELE REZIDENŢIALE

24 iulie, 2008 at 10:12 am

CAPITOLUL I. DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU ŞI DURATĂ

Art. 1. Denumirea

Denumirea Asociaţiei, rezervată la Ministerul Justiţiei potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 62332/08.05.23008, este „ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DIN ZONELE REZIDENŢIALE” (denumită în continuare Asociaţia).

Art. 2. Regimul juridic

(1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv.

(2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Fundaţie trebuie să indice denumirea Asociaţiei, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, numărul de telefon şi de fax.

(3) În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului său, Asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă acestea au caracter accesoriu sau înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obtinute din activităţile acestor societăţi comerciale, vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociaţiei.

Art. 3. Sediul

(1) Sediul Asociaţiei va fi situat în Timişoara, str. G-ral Gheorghe Stavrescu nr. 31, judeţul Timiş.

(2) Asociaţia poate constitui filiale si sucursale, ca structuri teritoriale, în temeiul hotărârii Adunării Generale, poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare, sau poate intra în uniuni sau federaţii cu alte instituţii sau persoane juridice sau fizice, din ţară sau străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 4. Durata

Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIAŢIEI ŞI PATRIMONIUL INITIAL

Art. 5. Scopul şi obiectivele asociaţiei

(1) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având următorul scop propus: promovarea unei dezvoltari urbane durabile, a unei arhitecturi unitare a cartierelor de locuit, apararea intereselor proprietarilor si dezvoltarea calitatii vietii in zonele de locuire din oras prin diverse actiuni si programe care pot implica proprietarii din zonele rezidentiale, autoritatile locale si centrale, forurile europene, institutii descentralizate ale statului sau alte organisme neguvernamentale.

(2) În realizarea acestui scop, Asociaţia urmăreşte următoarele obiective:

 • participarea la dezbaterile asupra noilor Planuri urbanistice generale sau teritorile pe care Primaria Timisoara doreste sa le elaboreze, consultandu-se opiniile, propunerile si aparand interesele locuitorilor orasului nostru
 • participarea la dezbaterile publice ale Planurilor urbanistice zonale sau Planurilor urbanistice de Detaliu care pot afecta interesele membrilor asociatiei sau locuitorilor din zonele rezidentiale
 • participarea la dezbaterile publice a proiectelor de hotarare ale Consiliului Local Timisoara care au impact sau pot avea impact asupra calitatii vietii proprietarilor din zonele rezidentiale
 • sprijinirea membrilor asociatiei si a oricarui proprietar din zonele rezidentiale care solicita sprijinul Asociatiei in apararea intereselor lor si a calitatii vietii in zonele de locuire, prin consultanta, reprezentare si alte activitati in fata autoritatilor locale si centrale

 • promovarea unei dezvoltari urbane durabile, in concordanta cu directivele europene in materie de urbanism, constructii si protejarea mediului dar si in concordanta cu nevoile si interesele proprietarilor din zonele rezidentiale.
 • Promovarea unei densificari controlate a orasului cu pastrarea specificului si calitatii locuirii in zonele de case familiale, dezvoltarea sau crearea de infrastructura, militarea pentru o arhitectura unitara si pentru un aspect civilizat si de bun gust al cartierelor rezidentiale;
 • Promovarea respectului reciproc fata de vecinul de strada, de cartier.
 • Promovarea spiritului comunitar in randul proprietarilor din zonele rezidentiale in vederea colaborarii pentru interese comune, dezvoltarii arhiecturale a zonelor de care apartin, protejarea fondului deja construit, cresterii calitatii utilitatilor din zona, implementarii spiritului civic, al bunului simt, al respectului si mentalitatii civilizate, al intrajutorarii, al spiritului ecologic;
 • Accederea la proiecte si fonduri europene legate de activitatile desfasurate
 • Initiative legislative, colaborarea cu autorităţile locale si centrale legat de elaborarea unor acte normative de interes pentru proprietarii din zonele rezidentiale;
 • Colaborarea cu autoritatile locale si societatile furnizoare de servicii ( energie electrica, gaz, apa, canal, drumuri, resturi menajare, etc) privind sprijinirea imbunatatirii infrastructurii si dezvoltarii utilitatilor.
 • actiuni pentru crearea unor infrastructuri socio-economice in zonele rezidentiale, cum ar fi parcari, zone verzi, centre de recreere si educatie in vederea reducerii timpului de deplasare si traficul urban catre centrul orasului
 • incurajarea utilizarii si crearii unei infrastructuri pentru transportul public, pedestru si pentru biciclete in zonele rezidentiale pentru a descreste dependenta de masina si scaderea poluarii in aceste zone
 • incurajarea si militarea pentru construirea diverselor tipuri de case unifamiliale si a duplexurilor prin determinarea bancilor de a acorda pe viitor credite imobiliare/ ipotecare mai avantajoase si posibil de contractat celor care vor sa cumpere teren si sa-si construiasca o locuinta, descurajand marile concentrari de densitate ridicata si locuinte de calitate inferioara la preturi mari oferite de blocuri.
 • Sa vegheze la asigurarea unor oportunitati de dezvoltare care sa protejeze mediul inconjurator
 • Realizarea si editarea de carte, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri ; programe informatice si alte materiale informative
 • Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizarea opiniei publice, conform legii
 • Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domeniile constructiei de locuinte, legislatiei de dezvoltare urbana si constructii, in relatiile cu autoritatile publice locale si nationale, in domeniile respectarii drepturilor omului si cetateanului, a dezvolatrii constiintei civice precum si alte domenii de interes general ce privesc viata publica
 • Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritaţile publice din tara si strainatate
 • Dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii
 • Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

(3) Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse Asociaţia va iniţia şi dezvolta relaţii de cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare sau cu autoritaţi publice din Romania sau din străinătate.

Art. 6. Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat

Poate deveni membru al Asociatiei proprietarilor din zonele rezidentiale orice persoana majoră care depune o adeziune scrisa in acest sens. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. Pierderea calităţii de asociat se poate face prin depunerea unei cereri scrise de retragere din partea asociatului şi aprobată de Consiliul Director.

Excluderea unui membru se poate face de catre Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membrii ai asociatiei.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Adunarea Generală a Asociaţiei persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei.

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Membrii Asociatiei proprietarilor din zonele rezidentiale au urmatoarele drepturi si obligatii:

 • sa participe la activitatile organizate de Asociatie;
 • sa faca propuneri in Adunarea generala;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
 • sa respecte prevederile Statutului si hotarararile organelor de conducere;
 • sa actioneze penru cresterea prestigiului Asociatiei;
 • sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei;
 • sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director.

Art. 8. Patrimoniul iniţial

(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 500 lei (cincisutelei) şi se compune din aportul în numerar al Asociaţilor. Patrimoniul iniţial a fost vărsat în contul Asociaţiei deschis la bancă.

(2) Asociaţii vor contribui în cote egale la constituirea patrimoniului iniţial.

(3) Patrimoniul Asociaţiei poate fi majorat de către Asociaţi/prin sponsorizări sau donaţii de la diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii.

Art. 9. Resurse financiare

(1) Asociaţia dispune de resurse financiare provenind din:

a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate testamentare;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

(2) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

(3) Asociaţia nu poate efectua nici o plată în favoarea unei alte persoane sau entităţi juridice, dacă aceasta nu corespunde şi nu urmareşte realizarea scopului Asociaţiei.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI

Art. 10. Adunarea Generală a Asociaţilor

(1) Adunarea Asociaţilor este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor.

(2) Adunarea Ordinară a Asociaţilor se va întruni anual, la convocarea Consiliului Director sau a cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice şi este legal constituită în prezenţa a jumătate din membrii asociaţiei. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele Asociatiei decide. Adunarea Generală exercită un drept de control permanent asupra Consiliului Director.

(3) Adunării Ordinare a Asociaţilor îi revin, în afara atribuţiilor legale, în special următoarele:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) alegerea membrilor Consiliului Director, pentru un mandat de 3 ani şi revocarea lor;
c) alegerea şi revocarea Cenzorului sau după caz, a membrilor comisiei de cenzori şi acceptarea rapoartelor acestora şi ale Consiliului Director;
d) înfiinţarea de filiale;
e) aprobarea bugetului de venituri şi de cheltuieli şi al bilanţului contabil;
f) descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
g) numirea membrilor de onoare;
h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului cu majoritate de 2/3 din voturile membrilor prezenţi;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

(4) Adunările Extraordinare pot fi convocate de Consiliul Director sau de cel puţin 1/2 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice. Adunările Extraordinare pot lua hotărâri valabile dacă sunt prezenţi cel puţin 1/2 din membrii Asociaţiei, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea simplă a asociaţilor prezenţi.

Art. 11. Consiliul Director

(1) Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei proprietarilor din zonele rezidenţiale, asigură punerea în executare a hotararilor Adunării Generale şi este compus dintr-un număr impar de membri, minimum trei şi maximum şapte. Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.

(2) Consiliul Director adopta hotărari cu majoritatea simplă a membrilor.

(3) Consiliul Director poate autoriza orice reprezentant al Asociaţiei să încheie şi să execute orice contract, în numele şi pe seama Asociaţiei.

(4) Primul Consiliu Director este format din trei membri; membrii Consiliului Director pot fi cetăţeni romani sau străini.

(5) Mandatul fiecarui membru al Consiliului va fi de trei ani si poate fi reinnoit.

(6) Consiliul Director poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 12. Atribuţiile Consiliului Director

Consiliul Director promovează obiectivele Asociaţiei, veghează asupra respectării şi atingerii scopului, stabileşte direcţiile de desfăşurare a activităţilor şi apără interesele asociaţilor, exercitand următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi de cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei şi stabileşte remuneraţia si atribuţiile personalului Asociaţiei, putând decide concedierea oricărui angajat al Asociaţiei în condiţiile prevăzute de contractul individual de muncă şi de legislaţia muncii în vigoare;
d) hotaraşte schimbarea sediului social al Asociaţiei;
e) aprobă cererile introduse cu privire la dobândirea calităţii de membru în Asociaţie, precum şi cererile de retragere din Asociaţie.

Art. 13. Şedinţele Consiliului Director

(1) Consiliul Director va fi convocat in şedinţe ordinare cel puţin o data pe lună.

(2) O şedinţă extraordinara a Consiliului poate fi convocată oricând la cererea Preşedintelui Consiliului Director.

(3) Data si locul şedinţelor vor fi specificate într-o convocare scrisă trimisă cu cel puţin 05 (cinci) zile înainte de data stabilită pentru şedinţă. În cazul unei şedinţe extraordinare, notificarea va menţiona şi scopul în care a fost convocată.

(4) Şedintele Consiliului Director pot fi ţinute în orice loc sau la sediul Asociaţiei şi la orice dată specificată în convocarea şedinţei.

(5) Daca o şedinţă este amânată, notificarea nu mai este necesară, daca locul si data şedinţei sunt anunţate în cadrul şedinţei în care se hotărăşte amânarea.

(6) La fiecare şedinţa a Consiliului Director va fi întocmit un proces-verbal, care va consemna declaraţiile si propunerile făcute, rezultatele votului si hotărârile luate.

(7) Membrii Consiliului Director vor avea acces neîngrădit la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita exemplare si extrase ale acestor consemnări pe cheltuiala proprie.

Art. 14. Cenzorul

(1) Numărul asociaţilor fiind mai mic de 15, numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori, nu este obligatorie. Până la numirea unui cenzor sau unei comisii de cenzori, oricare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

CAPITOLUL IV. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 15. Dizolvarea Asociaţiei

(1) Asociaţia se dizolvă:

A. de drept prin:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
B. prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociaţia a devenit insolvabilă;

Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.
C. prin hotărârea adunării generale:

Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor prezenţi. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite altor persoane juridice fără scop lucrativ care au un scop similar cu cel al Asociaţiei şi nu se pot ransmite către persoane fizice.

Art. 16. Lichidarea Asociaţiei

(1) Lichidatorii Asociaţiei vor fi numiţi prin hotărare judecătorească, în cazurile de dizolvare prevăzute la Art. 15, alin. (1), pct. A şi B şi de către Adunarea Generală, în cazurile de dizovlare prevăzute la Art. 15, alin. (1), pct. C. În toate cazurile, mandatul Consiliului Director, încetează cu numirea lichidatorilor.

(2) Lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.

(3) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(4) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plăteasca creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în numerar, procedand la vanzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile si imobile.

(5) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierii Asociaţiei din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

(6) Asociaţia îşi încetează existenţa de la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

CAPITOLUL V. ASPECTE FINANCIARE

Art. 17. Împrumuturi

(1) Nici un împrumut nu va fi contractat în numele Asociaţiei, decat în cazul în care a fost autorizat printr-o hotărare a Consiliului Director.

(2) Nici un împrumut nu va putea fi făcut în favoarea unui reprezentant al Asociaţiei.

Art. 18. Depozite

Toate fondurile Asociaţiei vor fi depuse periodic intr-un cont al Asociaţiei deschis la o bancă aleasă de către Consiliul Director.

Art. 19. Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar al Asociaţiei începe de la data autorizării funcţionarii acesteia şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Entry filed under: Statut APZR.

Ce ne doare (sau Prezentare generala APZR)


Categorii

Feed-uri


%d blogeri au apreciat: