Lista legislatie

27 octombrie, 2009 at 12:00 pm

Legea nr 350 din 2001 actualizat 2011 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Definitii de termeni utilizati
1. RLU (Regulamentul Local de Urbanism), Harta PUG (Planul Urbanistic General) si hartile de detaliu anexate, pentru municipiul Timisoara, se pot descarca de la:
Primaria Timisoara
RLU este partea scrisa si cuprine:
• Prescripţii generale la nivelul localităţii
• Prescripţii specifice la nivelul zonelor funcţionale
• La paginile 44-45, se gaseste Legenda zonelor si subzonelor functionale
PUG si hartile de detaliu reprezinta partea desenata; hartile de detaliu sunt pentru portiuni mai mici din oras, numite UTR (Unitati Teritoriale de Referinta).
UTR-urile va ajuta sa identificati tipul de zona/subzona functionala in care locuiti, ca apoi sa gasiti prescriptiile specifice zonei/subzonei, in RLU.

Legea nr. 52/2003, transparenta decizionala in administratia publica; atentie mai ales la articolul 6, alin (2) si (4) si art. 7, adica, pentru noi: un proiect de HCL pentru aprobarea unui Plan Urbanistic trebuie publicat (cel putin pe site primarie) cu minimum 30 de zile inainte de supunerea la vot in sedinta CLT; PMT trebuie sa stabileasca o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Nerespectarea Legii transparentei decizonale poate constitui motiv de anulare a HCL, de catre instanta de contencios administrativ.

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – actualizata la 19.05.2008
Art. 1. – (1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.
Atentie la procedura prealabila si termenul de introducere a actiunii.

HG 525/1996 – actualizat 2002, Regulamentul General de Urbanism

Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata 29.08.2008, si Legea 242/2009 pentru aprobarea O.G. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; atentie la Sectiunea a 4-a; derogarile de la prevederile documentatiei de urbanism aprobate pentru o zona, se dau cu respectarea stricta a art. 32.

Ordin nr. 536/1997, aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; atentie la art. 2 si 3, dar si urmatoarele.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii -actualizata la data de 05.01.2009

Ordin nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; atentie la Anexa 2, b4, acordul vecinilor. Ordinul 1430/2005 a fost completat si modificat prin Ordinul nr. 119/2009.

Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta H.G. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe; planurile urbanistice trebuie evaluate de mediu.

Legislatie privind spatiile verzi: Ordonanta Urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului (Ordonanta Bordei): „Art. 71.
(1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.
(2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.” )
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, modificata si completata de Legea nr. 313/2009.

HCJ nr. 115/2008, privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş

„Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ GM-010-2000.

Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu” – Indicativ GM-009-2000.

Entry filed under: Legislatie.

Ce este de facut Legea nr. 52/2003


Categorii

Feed-uri


%d blogeri au apreciat: