Legea nr. 24/2007

27 octombrie, 2009 at 2:11 pm Lasă un comentariu

Lege nr. 24 din 15-01-2007
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane
Publicatie: Monitorul Oficial nr. 36 din 18-01-2007
Emitent: Parlamentul

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1.
Prezenta lege reglementeaza administrarea spatiilor verzi, obiectiv de interes public, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si starii de sanatate a populatiei.

Art. 2.
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) spatiu verde – zona verde in cadrul oraselor si municipiilor, definita ca o retea mozaicata sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al carei specific este determinat de vegetatie (lemnoasa, arborescenta, arbustiva, floricola si erbacee);
b) parc – spatiul verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie;
c) scuar – spatiul verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social- culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii;
d) aliniament plantat – plantatiile pe spatiul verde cu rol estetic de protectie, de ameliorare a climatului si calitatii aerului, amplasate in lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa.

Art. 3.
Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:
a) parcuri;
b) scuaruri;
c) aliniamente plantate in lungul bulevardelor si strazilor;
d) terenuri libere, neproductive din intravilan: mlastini, stancarii, pante, terenuri afectate de alunecari, saraturi care pot fi amenajate cu plantatii.

Art. 4.
Spatiile verzi, in functie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt:
a) publice – parcuri, scuaruri, spatii amenajate cu dominanta vegetala si zone cu vegetatie spontana ce intra in domeniul public;
b) private – spatii verzi ce sunt in proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Art. 5.
Nu fac obiectul reglementarii prezentei legi:
a) vegetatia din extravilan inclusa in fondul forestier;
b) zonele si fasiile de protectie a apelor, respectiv raurilor si bazinelor de apa;
c) perdelele de protectie amplasate pe terenurile cu destinatie agricola;
d) ariile naturale protejate;
e) zonele de siguranta si protectie a infrastructurii de transport;
f) spatiile verzi de pe terenurile aflate in proprietate privata si care nu sunt utilizate in interes public.

Art. 6.
Statul recunoaste dreptul fiecarei persoane fizice la un mediu sanatos, accesul liber pentru recreere in spatiile verzi proprietate publica, dreptul de a contribui la amenajarea spatiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori si arbusti, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

Art. 7.
Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele obligatii:
a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi;
b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi;
c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi;
d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.

Art. 8.
Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor;
b) sa contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecarilor de teren, combaterea salinizarii si inmlastinirii prin lucrari de drenaj si lucrari de combatere a eroziunii solului pe baza avizelor si a acordurilor autoritatii centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor;
c) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora;
d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi.

Art. 9.
Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor;
b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei mediului si asigurarii calitatii vietii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;
d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in starea corespunzatoare functiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie;
f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.

Art. 10.
(1) Administrarea spatiilor verzi proprietate publica este exercitata de autoritatile administratiei publice locale si de alte organe imputernicite in acest scop.
(2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privata este exercitata de catre proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare.

Art. 11.
(1) Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati economice si socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de desfasurare a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata spatiului verde respectiv.
(2) Constructiile si amenajarile de orice tip, altele decat cele specificate la alin. (1), sunt interzise.
(3) Transplantarea arborilor si arbustilor se va face numai cu acordul administratiei publice locale si al autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului.
(4) Constructiile neautorizate in spatiile verzi se demoleaza si terenul se va aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul constructiei.

Art. 12.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a lua toate masurile pentru crearea spatiilor verzi, care se vor realiza in baza documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri si a celor eliberate de constructii ori prin aplicarea unor metode alternative, pe baza unor proiecte de specialitate peisagistica si urbanism.

Art. 13.
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa asigure finantarea materialului dendricol si a lucrarilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetatiei in spatiile verzi proprietatea acestora.
(2) Proiectele de amenajare specifica vor fi elaborate de catre specialisti in domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii si forestier.
(3) Lucrarile de amenajare se executa cu material forestier si floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere si alte plantatii de arbusti decorativi, care, prin proprietatile lor biologice si morfologice, au o valoare estetica si ecologica si nu afecteaza sanatatea populatiei si biosistemele existente deja in zona.

Art. 14.
(1) Intretinerea spatiilor verzi se asigura de catre proprietarii si administratorii acestora.
(2) Proprietarii si administratorii de spatii verzi cu arbori si arbusti sunt obligati sa realizeze masurile de intretinere a acestora.
(3) Proprietarii si administratorii de spatii verzi sunt obligati sa asigure masurile privind siguranta persoanelor care pot fi afectate de ruperile si desprinderile arborilor si elementelor acestora, ca urmare a gradului de imbatranire avansat sau a starii fitosanitare precare.
(4) Proprietarii si administratorii de spatii verzi sunt obligati sa asigure drenarea apelor in exces de pe suprafata spatiilor verzi, in reteaua de preluare a apelor pluviale.

Art. 15.
(1) Protectia spatiilor verzi, a dotarilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurata de catre proprietarii si administratorii acestora si prin intermediul institutiilor de ordine publica abilitate conform legislatiei in vigoare.
(2) Institutiile de ordine publica sunt obligate sa acorde ajutorul solicitat de proprietarii si administratorii spatiilor verzi in vederea prevenirii si combaterii actiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor si vegetatiei din spatiile verzi.

Art. 16.
(1) Protectia vegetatiei spatiilor verzi impotriva daunatorilor se efectueaza in baza prognozelor si avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu atributii de prevenire, indrumare si control de specialitate pentru protectia plantelor.
(2) Mentinerea starii de sanatate fitosanitara a vegetatiei din spatiile verzi se efectueaza de catre proprietarii si administratorii acestora, prin realizarea masurilor de prevenire a raspandirii si de combatere a bolilor si daunatorilor plantelor si prin masuri de carantina, sub directa indrumare si controlul de specialitate al unitatilor fitosanitare pentru protectia plantelor.
(3) Protectia spatiilor verzi impotriva bolilor si daunatorilor se efectueaza, de regula, prin actiuni preventive, metode biologice si metodologii integrate. Aplicarea substantelor fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor este strict limitata si se realizeaza sub coordonarea institutiilor fitosanitare si de protectia mediului.

Art. 17.
Controlul realizarii masurilor de protectie a spatiilor verzi este exercitat de institutiile abilitate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, autoritatea publica centrala pentru administratie si interne, autoritatile administratiei publice locale si de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor.

Art. 18.
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative.
(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, asigurarea intreprinderilor, institutiilor, organizatiilor si cetatenilor cu informatii despre spatiile verzi.
(3) Autoritatea centrala responsabila pentru amenajarea teritoriului infiinteaza Registrul national al spatiilor verzi, iar autoritatile administratiei publice locale, registrele locale ale spatiilor verzi.
(4) Registrul national al spatiilor verzi si registrele locale ale spatiilor verzi se vor constitui pe baza normelor tehnice elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de amenajarea teritoriului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si se vor actualiza anual. Elaborarea registrelor spatiilor verzi se va finaliza pana la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 19.
(1) Obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Registrul national al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate.
(3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice si vor putea fi consultate la sediile autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 20.
(1) Raspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi.
(3) Instrainarea si atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza in conditiile prevazute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde.
(4) Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in Registrul national al spatiilor verzi ca spatiu verde public se poate face conform legii.

Art. 21.
(1) Activitatile de administrare si gospodarire a spatiilor verzi subordonate autoritatilor administratiei publice locale sunt finantate din bugetul local pentru:
a) cheltuielile legate de regenerarea, paza si protectia spatiilor verzi si pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unitatile fitosanitare locale pentru protectia plantelor;
b) efectuarea lucrarilor de proiectare si de cercetare stiintifica in domeniul protectiei si amenajarii durabile a spatiilor verzi;
c) investitiile capitale in domeniul spatiilor verzi;
d) crearea si dezvoltarea spatiilor verzi prin achizitionarea de terenuri disponibile cu potential sociocultural sau ecologic, in vederea atingerii si respectarii normativelor europene existente in domeniu cu privire la necesarul de spatii verzi;
e) alte obligatii legate de administrarea si gospodarirea spatiilor verzi.
(2) Activitatile de gospodarire a spatiilor verzi proprietate privata sunt finantate de proprietari.
(3) Finantarea lucrarilor de regenerare a spatiilor verzi se realizeaza cu respectarea prevederilor O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea 105/2006.
(4) Sursele de finantare necesare pentru aplicarea masurilor de administrare si gospodarire a spatiilor verzi vor fi prevazute in bugetele locale, incepand cu anul 2008.

Art. 22.
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala si penala, dupa caz.

Art. 23.
Persoanele fizice si persoanele juridice raspund contraventional, in conformitate cu legislatia in
vigoare, pentru:
a) folosirea neautorizata a terenurilor cu spatii verzi;
b) nerespectarea cerintelor privind proiectarea, construirea si darea in exploatare a obiectivelor in spatiile verzi;
c) atribuirea terenurilor pentru constructii in spatiile verzi fara coordonarea cu organele teritoriale ale autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autoritatii centrale pentru protectia mediului si fara consultarea populatiei;
d) desfasurarea neautorizata a activitatilor economice, de turism si agrement in spatiile verzi;
e) ocuparea nelegitima a terenurilor cu spatii verzi;
f) deteriorarea spatiilor verzi in urma incendiilor sau comportarii iresponsabile cu focul;
g) aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hartii, sticle, resturi animaliere, deseuri menajere si orice alte deseuri;
h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalatiilor tehnice si ingineresti din spatiile verzi;
i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor si a ierbii de gazon;
j) pasunatul pe spatii verzi;
k) decopertarea litierei si deteriorarea paturii vii si a stratului de sol fertil;
l) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spatiului verde;
m) plimbarea si imbaierea cainilor si a altor animale in afara spatiilor amenajate;
n) distrugerea spatiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deseuri de productie, produse petroliere sau alte substante nocive.

Art. 24.
(1) Prejudiciile cauzate spatiilor verzi se recupereaza pe baza hotararii judecatoresti definitive.
(2) In cazul deteriorarii spatiilor verzi in urma incendiilor, se stabileste compensarea nu numai a pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci si a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului si curatarea teritoriului de deseurile provenite in urma acestuia si refacerea zonei verzi.
(3) In cazul poluarii chimice a spatiilor verzi, se stabileste nu numai compensarea pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci si a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei si a lucrarilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum si a cheltuielilor medicale evaluate in cazul afectarii populatiei.
(4) Productia lemnoasa si alte produse dobandite ilicit din exploatarea spatiilor verzi sunt supuse confiscarii si transmise administratorilor spatiilor verzi.

Art. 25.
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:
a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. a), b) si c), art. 8, 11, ale art. 18 alin. (2) si (3) si ale art. 23 lit. a), f), g), h), i), k) si l);
b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor art. 7 lit. d) si ale art. 23 lit. b), c), d), e), j), m) si n);
c) de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 13 alin. (1) si ale art. 20 alin. (1), (3) si (4).
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si de catre primari sau imputerniciti ai acestora.

Art. 26.
Prevederile art. 25 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27.
Prin hotarare a Guvernului, a consiliilor locale si judetene pot fi stabilite si alte fapte ce constituie contraventii la regimul spatiilor verzi.

Entry filed under: Legea nr. 24/2007.

Ordonanta Urgenta nr. 114/2007 Legea nr. 313/2009

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorii

Feed-uri


%d blogeri au apreciat: