Legea nr. 242/2009

27 octombrie, 2009 at 2:19 pm Lasă un comentariu

Lege nr. 242 din 23-06-2009
aprobarea O.G. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
Publicatie: Monitorul Oficial nr. 460 din 03-07-2009
Emitent: Parlamentul

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I.
Se aproba O.G. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in M.Of. 628 din 29 august 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„1. In tot cuprinsul actului normativ, denumirea ?Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului? se inlocuieste cu denumirea ?Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei?, iar denumirea ?Ministerul Culturii si Cultelor? se inlocuieste cu denumirea ?Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National?.”

2. La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritoriala a Romaniei, bazat pe un concept strategic, precum si directiile de implementare pentru o perioada de timp de peste 20 de ani, la scara regionala, interregionala, nationala, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier si transnational.”

3. La articolul I punctul 8, dupa alineatul (4) al articolului 311 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Pentru terenul trecut in intravilan in baza prevederilor Planului urbanistic general nu este necesara scoaterea din circuitul agricol.”

4. La articolul I punctul 9, articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 32.
(1) In cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism:
a) sa respinga cererea in mod justificat;
b) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat de primarul localitatii, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, prin care se stabilesc:
1. teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
2. categoria/categoriile functionala/functionale a/ale dezvoltarii si eventualele servituti;
3. reglementari obligatorii sau dotari de interes public necesare;
c) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.
(2) In lipsa existentei structurilor de specialitate mentionate, avizul de oportunitate va fi emis de structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor judetene si aprobat de presedintele consiliului judetean.
(3) Dupa aprobarea Planului urbanistic zonal sau, dupa caz, a Planului urbanistic de detaliu, se poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
(4) Noua documentatie de urbanism, cuprinzand interventia solicitata, poate fi aprobata numai dupa o perioada de cel putin 12 luni de la data aprobarii documentatiei de urbanism initiale.
(5) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si c), se pot aduce urmatoarele modificari reglementarilor din Planul urbanistic general:
a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;
b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementari noi numai cu privire la distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.
(6) Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unitati teritoriale de referinta, a reglementarilor aprobate prin Planul urbanistic general sau prin planuri urbanistice zonale trebuie sa asigure unitatea, coerenta si confortul urban atat ale zonei de studiu, cat si ale teritoriului invecinat. Daca modificarea este elaborata pentru zone ale unei unitati teritoriale de referinta, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depasi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20%, o singura data, in acest caz neaplicandu-se prevederile alin. (1) lit. b).
(7) In cazul in care, din ratiuni de dezvoltare urbanistica temeinic fundamentate, este necesara depasirea coeficientului de utilizare a terenului prevazut la alin. (6), numai din initiativa autoritatii administratiei publice locale competente se va proceda la elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru o suprafata prestabilita. Aceasta zona poate fi delimitata prin avizul de oportunitate, in functie de caracterul omogen al zonei, functiune, regim de inaltime si infrastructura existenta. Finantarea noii documentatii de urbanism poate fi facuta din fonduri publice, in conditiile legii, sau de catre persoane fizice ori juridice interesate. Responsabilitatea coordonarii realizarii documentatiilor de urbanism si a continutului acestora cade integral in sarcina autoritatii publice locale competente.”

5. La articolul I punctul 10, articolul 35^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 35^1.
(1) In vederea fundamentarii deciziilor de avizare a documentatiilor de amenajare a teritoriului, urbanism si arhitectura ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei se constituie Comisia Nationala de Dezvoltare Teritoriala, organism stiintific, consultativ, fara personalitate juridica, formata din functionari publici si specialisti atestati in domeniu.
(2) Comisia Nationala de Dezvoltare Teritoriala are urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza si propune spre avizare documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, potrivit legii;
b) sustine elaborarea de programe de pregatire a specialistilor, precum si de planuri de invatamant si specializare in domeniile conexe.
(3) Componenta Comisiei si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei.
(4) Regulamentul de organizare si functionare, precum si componenta Comisiei Nationale de Dezvoltare Teritoriala se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei.”

6. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
„10^1. La articolul 37, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
?(4) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism fundamenteaza din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autoritatii locale, desemnata sa emita avizul pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism, precum si pentru studiile de fundamentare sau cercetari prealabile, conform competentelor existente, stabilite prin reglementarile in vigoare pentru Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism.?”

7. La articolul I punctul 16, alineatul (7) al articolului 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor, zonele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent.”

8. La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate decat in integralitatea lor, cu exceptia modificarilor facute in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) lit. b) si alin. (6) si care nu altereaza caracterul general al zonei.”

9. La articolul I punctul 18, alineatul (6) al articolului 47 se abroga.

10. La articolul I punctul 22, alineatul (3) al articolului 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Indiferent de initiativa sau de sursa de finantare, autoritatile administratiei publice locale in competenta carora se afla elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiei de amenajare a teritoriului si urbanism sunt responsabile pentru intregul continut al reglementarilor adoptate, cu exceptia cazurilor in care legea dispune altfel.”

11. La articolul I punctul 25, dupa litera f) a alineatului (2) al articolului 63 se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
„g) semnarea, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism care contin date eronate, daca nu intra sub incidenta legii penale.”

12. La articolul I punctul 26, litera b) a articolului 631 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c) si g);”.

13. La articolul I, dupa punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu urmatorul cuprins:
„28^1. La anexa nr. 1 ?Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. Competente de avizare si de aprobare a acestora?, dupa numarul curent 2^1 se introduce un nou numar curent, numarul curent 2^2, cu urmatorul cuprins:
Nr. crt.
Categorii de documentatii
Avizeaza
Aproba
?2^2
Zonal pentru localitati care cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice
– Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
– Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
– organisme centrale si teritoriale interesate
Consiliile judetene
Consiliile locale
Consiliul General al Municipiului Bucuresti?”

14. La articolul I, dupa punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu urmatorul cuprins:
„29^1. La anexa nr. 1 ?Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. Competente de avizare si de aprobare a acestora?, dupa numarul curent 8^1 se introduce un nou numar curent, numarul curent 8^2, cu urmatorul cuprins:
Nr. crt.
Categorii de documentatii
Avizeaza
Aproba
?8^2
Municipii, orase si comune ce cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice si zonele lor de protectie
– Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
– Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
– organisme centrale si teritoriale interesate
Consiliile locale
Consiliul General al Municipiului Bucuresti?”

15. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu urmatorul cuprins:
„30^1. La anexa nr. 1 ?Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. Competente de avizare si de aprobare a acestora?, dupa numarul curent 12^1 se introduce un nou numar curent, numarul curent 12^2, cu urmatorul cuprins:
Nr. crt.
Categorii de documentatii
Avizeaza
Aproba
?12^2
Zone construite protejate ori zone care cuprind monumente, ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice si zonele lor de protectie
– Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
-Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
– organisme centrale si teritoriale interesate
Consiliile locale
Consiliul General al Municipiului Bucuresti?”

16. La articolul I punctul 31 anexa nr. 2 „Definirea termenilor utilizati in lege”, expresiile introduse dupa expresia „Zona protejata” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„- Indicatori urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectarii si al dezvoltarii durabile a zonelor urbane, care se definesc si se calculeaza dupa cum urmeaza:
– coeficient de utilizare a terenului (CUT) – raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei inclusa in unitatea teritoriala de referinta. Nu se iau in calculul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie;
– procent de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a cladirii sau proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita.
Exceptii de calcul al indicatorilor urbanistici POT si CUT:
– daca o constructie noua este edificata pe un teren care contine o cladire care nu este destinata demolarii, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculeaza adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale constructiilor noi;
– daca o constructie este edificata pe o parte de teren dezmembrata dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculeaza in raport cu ansamblul terenului initial, adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii.
– Interdictie de construire (non aedificandi) – regula urbanistica potrivit careia, intr-o zona strict delimitata, din ratiuni de dezvoltare urbanistica durabila, este interzisa emiterea de autorizatii de construire, in mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de functiunea propusa.
– Planificarea teritoriala – ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura organizarea rationala a teritoriului, la diferite scari (regionala, nationala, transnationala), protectia mediului si atingerea obiectivelor economice si sociale, prin coordonarea politicilor sectoriale din perspectiva impactului lor asupra teritoriului. Planificarea teritoriala cuprinde strategii, politici si programe sectoriale, precum si documentatii specifice integrate, in scopul dezvoltarii echilibrate si durabile, si prevede obiective, etape de realizare si resurse financiare necesare.
– Unitate teritoriala de referinta (UTR) – subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii administrativ-teritoriale de baza, constituita pe criterii urbanistice similare sau omogene, avand drept scop pastrarea, refacerea ori dezvoltarea teritoriului in concordanta cu traditiile, valorile sau aspiratiile comunitatii la un moment dat si necesara pentru: agregarea pe suprafete mici a indicatorilor de populatie si de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistica omogena. UTR, avand de regula suprafata de 1-20 ha si in mod exceptional pana la 100 ha, se delimiteaza pe limitele de proprietate, in functie de unele dintre urmatoarele caracteristici, dupa caz:
– relief si peisaj cu caracteristici similare;
– evolutie istorica unitara intr-o anumita perioada;
– populatie cu structura omogena;
– sistem parcelar si mod de construire omogene;
– folosinte de aceeasi natura ale terenurilor si constructiilor;
– regim juridic al imobilelor similar; reglementari urbanistice omogene referitoare la destinatia terenurilor si la indicatorii urbanistici.
In anumite cazuri in care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafete intinse, mai multe UTR alaturate pot forma o macrounitate teritoriala de referinta (MUTR).
– Zona functionala de interes – zona functionala cu rol important din punct de vedere urbanistic in evolutia localitatii. Zona functionala de interes se stabileste de structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef si se aproba de consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
– Zona protejata – suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apa etc. si in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se impun masuri restrictive de protectie a acestora prin distanta, functionalitate, inaltime si volumetrie, in scopul ocrotirii sanatatii publice, a mediului si patrimoniului natural si construit.”

17. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. III.
Metodologia de participare a publicului la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazuta la art. 57 alin. (2) din Legea 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, in termen de 30 de zile de la aprobarea prin lege a prezentei ordonante.”

18. Articolul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. IV.
Avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism elaborate in baza unui certificat de urbanism emis inainte de 29 august 2008 sau care au solicitare de aviz al comisiei tehnice de urbanism a autoritatii publice locale competente se vor face in conditiile prevederilor legale aplicabile inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2009.”

Art. II.
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei va elabora norme de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in M.Of. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Normele de aplicare se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Entry filed under: Legea nr. 242/2009.

Legea nr. 313/2009 HCJ nr. 115/2008

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorii

Feed-uri


%d blogeri au apreciat: